Politisk løsrivelse og territorielle rettigheter

 

Kim Angell

Mitt doktorgradsarbeid handler om hvorvidt det finnes en moralsk rett til politisk løsrivelse fra velfungerende liberale demokratier. Hva skal til for at en løsrivelsesbevegelse kan etablere et legitimt krav på territorium under slike omstendigheter?
Et av mine mest sentrale forskningsspørsmål er hvorvidt Lockeanske argumenter for generering av spesielle (ikke-fundamentale) eiendomsrettigheter over eksterne ressurser kan danne grunnlag for legitime krav på territorium. Jeg er særlig interessert i hvordan arbeid og verdiskaping kan tenkes å være (pro tanto) rettighetsdannende.
Lockes spesifikke versjon av en arbeidsteori for generering av spesielle rettigheter til eksterne ressurser har vært gjenstand for omfattende kritikk. Men selv om Lockes egen argumentasjon kan sies å være mangelfull, så har uansett ideen om at man gjennom verdiskaping synes å gjøre seg fortjent til fruktene av sitt eget arbeid noe intuitivt over seg.
Mer generelt vil jeg undersøke hvordan det Lockeanske verdiskapingsargumentet kan inngå som element i en mer omfattende moralteori om territorielle rettigheter og politisk løsrivelse.

Project Description in English:
My doctoral dissertation explores whether there is a moral claim-right to secede from well-functioning liberal democracies. How can a secessionist movement establish a legitimate claim to territory under such circumstances?
One of my main research questions is whether Lockean arguments for the generation of special (non-fundamental) property rights to external resources can ground legitimate territorial claims. I am particularly interested in how labor and value-creation may establish a (pro tanto) right to territory.
Locke’s specific version of the labor theory of property acquisition has been subject to extensive criticism. However, even though Locke’s own argumentation for it may be defective, the idea that an agent is entitled to the fruits of her own (value-creating) labor has significant intuitive appeal.
More generally, I will explore how the Lockean value-creation argument can be included in a more extensive theory of secession and territorial rights.Kim angell

Master i statsvitenskap

PhD-stipendiat Etikkprogrammet, tilsatt ved
Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Institutt for statsvitenskap

Veileder: Raino Malnes

Adresse: Institutt for statsvitenskap, Postboks 1097 Blindern, 0317 OSLO

Besøksadresse: Molkte Moes vei 31,
Eilert Sundts hus, rom 730

E-post: kim.angell@stv.uio.no

Tlf.: 22857855

Tidligere stipend fra Etikkprogrammet: Nei