Jens Braarvig

Hvordan begrunne en altruistisk etikk i en negativ ontologi? Den negative teologi, mahayanbuddhismen og noen andre eksempler.


25 mars 2010 kl 1415 - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

(19.03.2010) Moralske regler og etiske regler er vanligvis begrunnet ut i fra et
politisk eller religiøst anliggende, eller også ut i fra et eget
antropologisk standpunkt. Men slike standpunkter er oftest igjen begrunnet
i et prinsipp som er a priori, som et en guddom, en personlig gud som gir
seg til kjenne gjennom åpenbarte lover, som et særlig imperativ, eller et
menneskesyn, slik som det som ligger til grunn for
Mennskerettighetserklæringen. Videre er etiske betrakninger også begrunnet
gjennom nyttehensyn og ut i fra erfaringen av hva som tjener samfunn,
økonomisk fremgang, den etniske gruppe man måtte tilhøre og dens
tradisjonelle kodeks, etc.

Hensikten med dette innlegget er å stille spørsmålet om hvilke
konsekvenser tankeretninger og ontologier av mer "negativ", eller
"dekonstruktiv" karakter har for etiske anliggender, og stille spørsmål om
det er er mulig, og i tilfelle hvordan, man kan begrunne moralregler ut i
fra slik anti-metafysisk tenkning.

--

Det vil bli en uformell mottakelse rett etter forelesningen, fra ca 1615.


Lenker