Etiske og religiøse dimensjoner i Cavells filosofi

 

Her følger en Dahls egen omtale av prosjektet han arbeidet med i sin postdoktorperiode ved Etikkprogrammet:

Jeg ønsker i dette prosjektet å undersøke de etiske aspektene ved de
sentrale teologiske og antropologiske begrepene skyld og tilgivelse.
Analysen vil ta utgangspunkt i det jeg kaller det hverdagslige, altså en
meningskontekst med utgangspunkt i strukturene i daglige handlinger,
tale og erfaringer, slik det behandles både i fenomenologi og hverdagsspråksfilosofi. Hensikten er å avdekke en grunnleggende, kanskje uunngåelig dynamikk i det hverdagslige som gjør at den handlende pådrar seg skyld. Poenget er ikke så mye å drøfte faktisk skyld og tilgivelse, som hvordan skyld er knyttet til de menneskelige betingelser, og hvordan dette skaper behov for tilgivelse. Tesen er at denne skylden henger sammen med det prinsipielt uoverskuelige og ugjenkallelige ved tale og handling. På denne bakgrunn vil jeg påpeke hvilke sentrale etiske rolle tilgivelsen spiller som en ikke-voldelige måte å løse skyldens problem på. Tilgivelsen vil jeg forstå som akten som løser aktøren fra skyld og etablerer en ny begynnelse.

Skyld og tilgivelse er knyttet til de sentrale begrepene aktør, handling og tid. Selv om undersøkelsen vil være av allmenn etisk og antropologisk karakter, har prosjektet en spesiell teologisk relevans fordi det korresponderer med kjernebegreper i den kristne tradisjonen. På bakgrunn av syndefallets og arvesyndens mytiske forklaringer, blir et
underliggende spørsmål for meg: Hvordan svarer slike forklaringer til erfaringer som fremdeles er gjeldende for oss i dag? Mer presist: Hvilke forståelse innebærer de eventuelt for oss som etiske aktører? Og hvis skylden viser seg å være del av det hverdagslige liv, blir ikke også tilgivelsen like uomgjengelig?

 

Publikasjoner:


-    Dåp – konfirmasjon – kateketisk praksis. Red: Synnøve Heggem, Espen
Dahl. Oslo: PTS` skriftserie nr 8. 2003.
-    Det hellige: Perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget 2008.
-    “Wittgenstein og Merleau-Ponty – Det Indre i det Ytre”, Agora. Jornal
for metafysisk spekulasjon. nr. 4-1 (1996-97). ss. 349-369.
-    “Transcendentale strategier i Løgstrups etikk”, Norsk Teologisk
Tidsskrift. nr. 3 (1999). ss. 151-58.
-    “Wittgenstein, religion og etisk grunnerfaring – en ny lesning”, Flux.
Vitenskap, kunst, filosofi, dialog. nr. 20 (2000). ss. 46-47.
-    “Aspektpersepsjon, innstilling og religiøse bilder – en lesning av
Wittgensteins religionsfilosofi”, Norsk Filosofisk Tidsskrift. nr. 1-2 (2001).
ss. 7-19.
-    “’Lær deg grammatikken til ordet Gud’ – Wittgenstein og dialektisk
teologi”, Wittgenstein og den europeiske filosofien. Tekst og kontekst.  Lars F.H.
Svendsen, Ståle R.S. Finke (red). Akribe forlag. Oslo 2001. ss. 166-189.
 -     “Bultmann – en ikonoklastisk teolog? En diskusjon med Svend
Bjerg”, Norsk Teologisk Tidsskrift. nr. 2 (2001). ss. 141-153.
-    “Det hellige i det hverdagslige”, Kirke og Kultur nr. 1 (2003). ss. 17-27.
-    “Religionspedagogikk ved Det praktisk-teologiske seminar: En
betenkning om fagets ramme og profil”, Dåp – konfirmasjon –
kateketisk praksis. Synnøve Heggem, Espen Dahl. PTS skriftserie nr 8.
Oslo 2003. ss. 15-52.
-    ”På sporet av nattverden: Om kunst, tingene og tiden”, Norsk Teologisk
Tidsskrift. nr. 4 (2005). ss. 215-231.
-    ”Det helliges arkeologi: En fenomenologisk tilnærming til nattverden”,
Tidsskrift for Teologi og Kirke. nr. 4 (2005). ss. 284-301.
-    "Cultic and Aesthstic Experience: Revelation, Play, Mimesis",
Transfiguration. Nordic Journal for Religion and the Arts. (antatt)
-    ”Hermenutics, Phenomenology and Revelation”, Neue Zeitschrift für
systematische Theologie und Religionsphilosophie. nr 4 (2006). ss. 479-96.
-    ”Sublim og hellig: om det hverdagsliges gjenkomst og estetisk erfaring“,Norsk Filosofisk Tidsskrift, nr 3 (2007). ss. 218-229.


Espen Dahl

Dr. art (teologi)
Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø

Postdoktorstipendiat Etikkprogrammet
fra 1. januar 2008 til 30. juni 2010

E-post: espen.dahl@uit.no

Telefon (arbeid): 0047 - 776 44363

Mobil: 0047 - 46473018

Dahls CV