Fra moralsk autonomi til moralsk integritet- en revidert forståelse av moralsk selvstendighet

(12.02.08) Gjennom begrepet "moralsk integritet" vil jeg gi redegjørelse for hva det er som ligger til grunn for evnen til å handle moralsk. Jeg vil spesielt anskueliggjøre de eksistensielle aspektene som ligger til grunn for moralsk ansvarlighet og gjennom dette gi et bidrag til forståelsen av hva som ligger til grunn for moralsk integritet.

Vigdis Ekeberg

I kontrast til de fleste integritets-teoretikere, anser jeg moralsk integritet for å være en sosial dyd. Sentralt for diskusjonen er individets moralske og eksistensielle relasjon til seg selv, andre og samfunnet, så vel som den eksistensielle relasjon til konvensjonell moral og til universell moral. Dette perspektivet på moralitet vil være et korrektiv til de teorier som anser juridifisering av moralen for å være nødvendig for at moralsk handling i profesjoner og andre sosiale praksiser skal finne sted. Jeg vil argumentere for at moralsk integritet er bedre egnet enn moralsk autonomi til å forklare moralsk adferd under pressede forhold. Gjennom en diskusjon av Habermas' forståelse av moralsk autonomi samt Taylors og Sartres begreper om autentisitet, vil jeg argumentere for at både moralsk autonomi og autentisitet er dyder som kan relateres til moralsk integritet, men at moralsk integritet ikke kan reduseres til disse dydene. Diskusjonen vil bunne ut i en kritikk av Habermas' skille mellom den moralske og den etisk-eksistensielle sfære.Vigdis Ekeberg

Cand. philol. (filosofi)

Doktorgradsstipendiat (2002-), Etikkprogrammet, tilsatt ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag (IFIKK). PhD-programmet i filosofi.

Veileder: professor Arne Johan Vetlesen (Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag)
Biveileder: Førsteamanuensis Tove Pettersen (Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag)

E-post: vigdis.ekeberg@ifikk.uio.no

Telefon jobb: 22 85 75 42
Telefon privat: 98 40 53 30

Postadresse:
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag
Universitetet i Oslo
Postboks 1024 Blindern
0315 Oslo

Besøksadresse: Universitetet i Oslo, Blindern, Niels Treschows hus 325

Tidligere stipend fra Etikkprogrammet: Kvalifiseringsstipend, 2002.