Etikk og praktisk kunnskap i sosialkontortjenesten

(12.02.08) Om en sammenfatter kritikken som gjennom årene har blitt rettet mot sosialarbeidere i sosialkontortjenesten, kan man fortolke store deler av den som en grunnleggende kritikk av sosialarbeideres behandling av etiske problemer, konflikter og utfordringer.

Bjørg Fossestøl

Det er imidlertid ikke gitt hva slags kunnskap og kompetanse som skal til, for å bedre sosialarbeidernes håndtering av etiske dilemmaer. Problemet tilspisses ved at sosialt arbeid synes å befinne seg innenfor kunnskapsteoretiske rammer som bidrar til at verdier og skjønn blir noe sekundært og avledet. Sagt med andre ord, når man skal heve den kompetansen som gjør det mulig å håndtere de etiske utfordringene i sosialkontortjenesten, ser det ut til at etikken kommer i annen rekke. Dette problemet undersøkes nærmere i avhandlingen.

Prosjektet er empirisk basert og består i kvalitative dybdeintervjuer og fokusgruppe-intervjuer med sosialarbeidere på ulike sosialkontorer. Sentralt i avhandlingen står spørsmålet om hva det innebærer å utøve praktisk dømmekraft i sosialkontortjenesten, samt spørsmålet om hva slags kunnskap sosialarbeidere i sosialkontortjenesten bør tilegne seg og tilstrebe, for å utvikle sin dømmekraft. Brukernes store avhengighet av sosialkontortjenesten gjør dem spesielt utsatt i forhold til tjenestens forvaltning av myndighet og makt. Dømmekraftsutøvelse i sosialkontortjenesten må derfor nødvendigvis handle om å forvalte denne myndighet og makt. Jeg ønsker med prosjektet å synliggjøre etikken i sosialkontortjenesten, et virkefelt der juridifiseringen av moralen er påtakelig, og til dels skjuler kompleksiteten i sosialarbeidernes etiske utfordringer. Målet er at avhandlingen skal utgjøre et faglig bidrag i det utviklingsarbeid som pågår i forhold til kompetanseheving i sosialtjenestens førstelinje.


Publikasjoner:

Hovedoppgave /Cand. Philol. Thesis:

Artikler i bøker /articles in books
Bjørg Fossestøl 2004: Faglig artikulasjon av praktisk kunnskap i sosialt arbeid. I Gamst, Birthe, Halskov, Therese og Lentz, Brian (red.): På sporet af kundskabens veje i socialt arbejde. København: Socialpolitisk Forlag.

Karen Jensen, Bodil Tveit, Bjørg Fossestøl og Berit Karseth 2002: Nye motivasjons- og meningsformer blant sykepleierstudenter. I Kai Ingolf Johannessen og Ulla Schmidt (red.): Verdier - flerfaglige perspektiver. Trondheim: Tapir akademiske forlag, 2002.

Bjørg Fossestøl 2002: "Hva er det du kan da, sånn egentlig?" Et vitenskapsteoretisk essay. I John Lundstøl (red.): I dannelsens Tegn. Oslo: Gyldendal.

Bjørg Fossestøl og Anne Nyhus 2001: Er sosialt arbeid et fag? Embla 2001:9. Også trykket i Conradi, Hallgerd og Jorunn Vindegg (red.) 2002: Profesjon og fag - sosionomkompetanse i utvikling. Oslo: Seksjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Bjørg Fossestøl 1999: Sosialarbeider i velferdsstaten - om betydningen av en praktisk orientert handlingsforståelse. I Eikeland, Olav og Knut Fossestøl (red): Kunnskapsproduksjon i endring - nye erfarings- og organisasjonsformer. Arbeidsforskningsinstituttet skriftserie 1999:4. Også utgitt i Tronvoll, Inger Marii og Marthinsen, Edgar (red) 2001: Sosialt arbeid - Refleksjoner og nyere forskning. Et innblikk i feltet ved Institutt for sosialt arbeids 25-års jubileum. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Artikler i tidsskrifter / articles in journals
Karen Jensen og Bjørg Fossestøl 2005: Et språk for de gode gjerninger? Om sosialarbeiderstudenter og deres motivasjon. Nordisk sosialt arbeid 2005:1.

Bjørg Fossestøl 1997: Hva er profesjonell handling i sosialt arbeid? Nordisk sosialt arbeid 1997:4.

Bjørg Fossestøl 1997: Profesjonell handling i sosialt arbeid. HiO-hovedfagsrapport. Temaer i sosialt arbeid 1997:2.

BjØrg FossestØl

Cand. polit. (sosialt arbeid)

Doktorgradsstipendiat (august 2005-), Etikkprogrammet, tilsatt ved Det teologiske fakultet.

Hovedveileder: Professor Svein Aage Christoffersen, Det teologiske fakultet.

Biveileder: Professor John Lundstøl, Høgskolen på Gjøvik, institutt for helse- og sosialfag.

Besøksdresse:
Domus Theologica, Blindernvn. 9, Rom U 310

Postadresse: P.b. 1023, Blindern, 0315 Oslo

E-post: bjorg.fossestol@teologi.uio.no

Tlf. (arbeid): 22 84 19 61

Tidligere stipend fra Etikkprogrammet: Kvalifiseringsstipend, 15.08.04 - 15.02.05.