The ethics of bedside priorities in intensive care – value choices and considerations. A qualitative study.

(29.06.2010) Kristin Halvorsen disputerte 3. desember 2009 ved Det medisinske fakultet, UiO. Vi har sakset fra fakultetets omtale av avhandlingen:

Kristin Halvorsen


I doktorgradsavhandlingen, ” Etikk og prioriteringer – Verdivalg og prioriteringshensyn i pasientnær intensivpraksis” har Kristin Halvorsen vist hvordan et utvalg av intensivleger og intensivsykepleiere opplever at de overordnede politiske føringer for helseprioriteringer er lite tilpasset intensivhverdagens komplekse beslutninger.

Synlige og skjulte drivkrefter er premissleverandør for prioriteringer i møte med individuelle pasienter. Ressursknapphet forsterker ulikhet i intensivmedisinsk behandling og sykepleie. Omsorgsverdier blir marginalisert på bekostning av sofistikert, høyteknologisk behandling. Intensivmedisin gir fantastiske behandlingsmuligheter, gir håp og redder mange liv. Likevel erfarer leger og sykepleiere at opprettholdelse av ressurskrevende, ikke lenger medisinsk meningsfull intensivmedisinsk behandling er et økende etisk dilemma. Dette dilemmaet blir forklart blant annet av sterke behandlingskrav og til dels urealistiske forventninger til heletjenestens muligheter i befolkningen, samt behandlingsiver i medisinen selv. Skjult uenighet og mangel på tverrfaglig åpenhet bidrar til at vesentlige verdimessige perspektiver i vurderingene om å begrense intensivbehandling ikke blir synliggjort.

Liten kjennskap til pasienters verdipreferanser kompliserer beslutninger om å trekke tilbake ikke lenger meningsfull behandling. Studien viser at standhaftige pårørende og ressurssterke pasienter har et fortrinn. De får mer oppmerksomhet, tydeligere behandlingsmålsetning og blir oftere lyttet til i behandlingsspørsmål. Leger og sykepleiere opplever regelmessig verdivalg der mindre avansert, men nødvendig intensivmedisinsk behandling og sykepleie må nedprioriteres på grunn av ressursknapphet og / -eller ressursfordeling. Kvalitetsreduksjon av pleietiltak, samt for tidlig overflytting av pasienter til avdelinger med lavere overvåknings - og omsorgsnivå er et regelmessig dilemma. Tidvis er det umulig å skjerme døende og deres familier fra andre pasienter.

 

Forskningspris:

Halvorsens avhandling ble belønnet med Høyskolen i Akershus' forskningspris for 2009: Les mer om prisen her.


Publikasjoner:

Phd-avhandling: The ethics of bedside priorities in intensive care – value choices and considerations. A qualitative study. UiO, 2009

Hovedoppgave /Cand. Philol. Thesis:
Intensivmottaket - Et livsavgjørende møte. Mottak av akutt, kritisk syk pasient i intensivavdelingen - en fenomenologisk studie, Hovedoppgave ved Institutt for sykepleievitenskap, UiO, 2002

Artikler i bøker /articles in books
Intensivpasienten. Grøthe, K. (2002). I: (red.) Bjørk I. T., Helseth S., Nortvedt F.: Møte mellom pasient og sykepleier. Oslo: Gyldendal akademiske

Kristin Halvorsen

PhD - Sykepleievitenskap

 

Tilsatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for helse, ernæring og ledelse

E-post: Kristin.Halvorsen@hiak.no

Telefon: 0047 +  64 84 92 42

Stipend fra Etikkprogrammet:
Assosiert doktorgradsstipendiat til 2009.
Kvalifiseringsstipend, 2003