Kjell Eyvind Johansen

MORALSK RELATIVISME I LYS AV EN VARIG PRAKTISK KONFLIKT

Torsdag 2. april, 14.15 - 16.00,
Sted: Grupperom 7, Georg Sverdrups hus

 

Ifølge moralsk relativisme antas moralske dommer å være sanne eller usanne relativt til visse moralske standarder eller målestokker. Våre standarder antas å være våre i den forstand at vi aksepterer dem eller har grunn til å akseptere dem. For å forklare eksistensen av varig uenighet om moralske spørsmål antar en moralsk relativist at visse standarder (prinsipper) kan være ultimate for en person. Men gitt at en moralsk vurdering er sann eller usann (gyldig eller ugyldig) relativt til en standard, står relativisten selvsagt overfor det problem å skulle forklare hva det vil si å akseptere en ultimat standard. Mange filosofer har kritisert moralsk relativisme. I dette foredraget tar jeg utgangspunkt i sterk og radikal form for moralsk relativisme (Gilbert Harmans versjon). Jeg ønsker å undersøke hvilken analyse Harmans versjon (og til dels David Wongs versjon) vil kunne gi av hva vi vanligvis oppfatter som legitim bruk av makt, for eksempel innenfor rammene av et strafferettssystem. Jeg tar også utgangspunkt i en situasjonsbeskrivelse: Vi kan tenke oss at to personer har diskutert et viktig moralsk spørsmål (dødsstraff, abort), men uten å komme hverandre noe nærmere. Vi kan anta at uenigheten mellom dem er ultimat. De må da, relativistisk sett, antas begge å ha rett. Om de to ikke lever parallelt (uten å komme i normativ berøring med hverandre), men er med i et samfunn som et kooperativt system, vil de befinne seg i en praktisk konflikt som bør finne sin løsning. En moralsk relativist kan vise til at slike praktiske konflikter løses ved at partene tilpasser seg hverandre ut fra et samarbeidsbehov. Men legitim bruk av makt i et strafferettslig system synes å representere et problem.

Kjell Eyvind Johansen er professor i filosofi ved IFIKK. Han har arbeidet med filosofien på 1800-tallet, eksistensfilosofi, normativ etikk og metaetikk, samt forholdet mellom juss og moral.

Lenker