Kristoffer Lidén

Liberal Peacebuilding and the Ethics of Global Politics

Internasjonale fredsbyggingsoperasjoner representerer en global politisk agenda om å utbre en ’liberal fred’ basert på universelle menneskerettigheter. Den politiske manifestasjonen av dette idealet er gjenstand for substansiell kritikk. Særlig kritiseres ’liberal fredsbygging’ for ikke å være i stand til å integrere lokale krefter, normer og tradisjoner, og for dermed å fremme en ekstern snarere enn lokal fred. Likevel er det de færreste som går inn for å avblåse det liberale fredsprosjektet til fordel for rent realpolitiske hensyn i utenrikspolitikken. Fra et etisk perspektiv er snarere utfordringen å ivareta fredsbyggingsprosjektets fordring om å hjelpe borgerkrigsrammede befolkninger ut av krisen, men uten å overtrumfe deres egne identiteter, ønsker og behov. Er dette mulig? Dette problemet utkrystalliserer en politisk-filosofisk debatt mellom sentrale retninger i internasjonal politisk teori (liberalisme, realisme, kosmopolitisme, kommunitarisme, kritisk teori, postmodernisme og postkolonialisme).
PhD-prosjektet går ut på å diskutere liberal fredsbyggings legitimitetsproblem i lys av denne debatten. Med dette ønsker jeg også å bidra med nye perspektiver til ett av den globale etikkens kjernespørsmål, nemlig det etiske grunnlaget for globalpolitiske, snarere enn realpolitiske, agendaer.

Summary in English
As part of the project Liberal Peace and the Ethics of Peacebuilding: Towards the Integration of Ethics in Peacebuilding Research, funded by the Norwegian Research Council, this PhD project centres on the political underpinnings of international peacebuilding operations and relates these to the field of global political ethics. This involves establishing a philosophical basis for the ethics of peacebuilding, as well as discussing specific ethical problems of promoting the liberal peace through benevolent political interference. In this endeavour, perspectives from liberalism, realism, cosmopolitanism, communitarianism, critical international theory, postmodernism and postcolonialism are applied. The overall objective is to elucidate the ethical meaning of contemporary peacebuilding and through this exercise add a new dimension to the ethics of global politics.


Kristoffer LidÉn

PhD stipendiat PRIO, assosiert medlem i Etikkprogrammet 2007 - 2010

PRIO Staff page

epost:kristoffer@prio.no

Telefon arbeid: 22 54 77 37

Tidligere stipend fra Etikkprogrammet: Nei