Sårbar kropp - verdig liv. Anerkjennelseskampers eksistensielle kosmopolitikk.

18. februar 2011 disputerte Odin Lysaker for ph.d.-graden. Vi sakser fra Det humanistiske fakultets omtale av avhandlingen:

Odin Lysaker

Maria Amelie-saken har aktualisert spørsmålet om statsløse og deres menneskeverd. Det handler om anerkjennelse og krenkelse, det vil si det å være innenfor og utenfor samtidig. Moralsk sett har alle mennesker verdighet. Men hvordan kan vi begrunne at alle mennesker har det samme krav på beskyttelse av sin ukrenkelighet? Odin Lysaker tar opp denne tematikken i sin avhandling.

Menneskeverdet skal beskytte alle mennesker likt. Lysaker påpeker at dette imidlertid ikke gjelder for statsløse. Som mennesker er de inkludert i et moralsk fellesskap. Men uten statsborgerskap er statsløse ekskludert fra et rettslig fellesskap. Det innebærer at menneskerettighetene ikke gir statsløse noen reell beskyttelse.

Hvis menneskeverdet skal gjelde likt, også for statsløse, bør det derfor knyttes an til noe mer enn menneskerettighetene. Menneskeverdet bør heller forankres i anerkjennelsen av kroppslig sårbarhet, konkluderer Lysaker. Det å være sårbar betyr at du kan krenkes, og derved har behov for beskyttelse. Dette perspektivet bidrar til debatten om en mer human flyktning- og asylpolitikk.

I avhandlingen undersøker Lysaker den tyske filosofen Axel Honneths teori om anerkjennelse. Honneth er en av de viktigste bidragsyterne til debatten om anerkjennelse. Avhandlingen er den første omfattende diskusjonen av Honneth på norsk. Og Lysaker er særlig opptatt av Honneths syn på anerkjennelse i internasjonal politikk.

Publikasjoner:

For en oppdatert liste over publikasjoner, se: http://www.culcom.uio.no/personer/odinl.html
der det også ligger en peker til Frida

Odin Lysaker

Ph.d. (filosofi)

Nåværende stilling: Førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Agder.

e-postadresse: odin.lysaker@uia.no

Assosiert Stipendiat Etikkprogrammet
2006 - 2011