Lars Johan Materstvedt

EUTANASI - DEFINISJONER, EMPIRI OG NOEN ARGUMENTER FOR OG MOT

Torsdag 1 oktober 2009 kl 14.15-16.00
Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisnigsrom 2

 

(20.06.2009) Eutanasi er et av de mest omdiskuterte tema innen bioetikk og medisin. Det finnes flere, og motstridende, definisjoner av eutanasi. Forelesningen tar utgangspunkt i den nederlandske forståelsen av hva eutanasi er, og gir en oversikt over rettsutviklingen internasjonalt etter 1973. Videre gjennomgås forskning på legers holdninger og praksis når det gjelder eutanasi, dertil hva vi vet om pasientenes syn og hvorfor de forespør eutanasi. Forestillingen om en "rett til å dø" blir analysert ved hjelp av teoriene til John Locke, Robert Nozick og Immanuel Kant. Dernest ser jeg på moralfilosof (og medlem av House of Lords, UK) Mary Warnocks argumentasjon for at gamle og syke har en "plikt til å dø" ved assistert selvmord. Avslutningsvis drøftes kort bioetikeren Peter Singers utilitaristiske kritikk av det han kaller “the old ethic”, som han ser som et hinder for aksept av både eutanasi og medisinsk infanticid (drap på nyfødte).

Lars Johan Materstvedt er professor ved Filosofisk institutt, NTNU. Han er dr.art. på avhandlingen "Rights, Paternalism, and the State. A Kantian Exploration of Nozick's Political Thought" (1996), skrevet med stipend fra det opprinnelige Etikkprogrammet til Norges forskningsråd. Materstvedt har vært postdoc-stipendiat i Kreftforeningen, med et tverrfaglig forskningsprosjekt om forholdet mellom palliativ (lindrende) medisin og eutanasi. Akademisk hjemmeside med bl.a. nedlastbare publikasjoner: www.materstvedt.net

Det vil bli en uformell mottakelse umiddelbart etter seminaret.

Lenker