Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care.

(12.02.08) Prosjektet består av en teoretisk studie av de normative utfordringer ved en omsorgsetikk i en helsetjenestekontekst.

Marita Nordhaug

Hovedfokus for studien er profesjonelle relasjoners normative verdi, prinsippet om partiskhet, og konflikten mellom partiskhet og fordelingsrettferdighet. Prosjektet baserer seg på antakelsen om at prioriteringer i helsetjenesten innebærer etiske dilemmaer mellom omsorgsetikk og rettferdighetsetikk. Både de moralske verdiene likhet og rettferdighet, og etiske idealer om individuell ivaretakelse og omsorg tillegges stor vekt i helsetjenesten. Det er imidlertid en økende tendens i dagens helsetjeneste at adekvat individuell omsorg ikke prioriteres, hvilket vitner om en ubalanse mellom hensynet til den enkelte pasient og hensynet til fordelingsrettferdighet. Dette er et etisk problem også fordi helsearbeideren utsettes for motstridende etiske krav.

En annen antakelse i prosjektet er at en omsorgsetikk kan frembringe viktige argumenter til fordel for individuell hensyntaken og omsorg. Problemet er at det normative potensialet i en omsorgsetikk ikke er fullt utviklet. Omsorgsetikk har så langt ikke gitt et tilfredsstillende svar på hva man bør gjøre i situasjoner hvor det er motstridende moralske krav. Selv om dette perspektivet ser ut til å forsvare en form for partiskhet, er det ikke underbygget adekvat normativt og filosofisk. Et vesentlig spørsmål er hvorvidt og i hvilken grad et prinsipp om partiskhet kan tilsidesette et upartisk prinsipp om fordelingsrettferdighet.

Prosjektets hensikt er å belyse disse antakelser og utfordringer. Litteraturanalysen gjøres innenfor en hermeneutisk kontekst. Antakelser prøves mot argumenter som er anvendt i den filosofiske litteraturen om omsorgsetikk og relaterte etiske perspektiver på nærhet, partikularitet og partiskhet, samt moderne moralfilosofi om fordelingsrettferdighet. Ut ifra dette antas det at omsorgsetikk vil kunne fremstå som et mer utviklet moralsk perspektiv både i moralfilosofien og som et normativt perspektiv i helsetjenesten.

Delmål:
Syntetisere de teoretiske diskusjoner i moderne moralfilosofi om konflikten mellom omsorgsetikk og rettferdighetsetikk.
Artikulere hvordan og i hvilken grad vektlegging av den moralsk verdien av relasjonell omsorg kan frembringe argumenter for partiskhet, spesielt innenfor den upartiske kontekst hvor profesjonelle relasjoner eksisterer.
Diskutere hvordan grunner for partiskhet innenfor helsetjenesten kan balanseres mot upartiske krav om fordelingsrettferdighet og nyttemaksimering.

Publikasjoner:

Hovedoppgave /Cand. Philol. Thesis:
Nordhaug, M. (2004) Mellom omsorgshensyn og fordelingsrettferdighet sykepleie i et prioriteringsetisk dilemma. Hovedoppgave i sykepleievitenskap. Institutt for Sykepleievitenskap og Helsefag, Universitetet i Oslo.

Artikler i internasjonale tidsskrifter / articles in international journals
Pedersen, R., Nortvedt, P., Slettebø, Å., Grøthe, K.H., Kirkevold, M., Nordhaug, M., Brinchmann, B.S., Andersen, B. .In quest of Justice? Clinical prioritisation in health care for the aged. Journal of Medical Ethics, Accepted

Nortvedt, P., Nordhaug, M. The Principle and Problem of Proximity in Ethics. Journal of Medical Ethics, Accepted.

Under vurdering for trykking (internasjonale tidsskrifter)/ currently being reviewed(international journals)
Nortvedt, P., Pedersen, R., Grøthe, K.H., Nordhaug, M., Kirkevold, M., Slettebø, Å., Brinchmann, B.S., Andersen, B. Professional Roles in Clinical Prioritisations of Health Care for the Aged. Journal of Medical Ethics, Forthcoming.

Artikler i norske tidsskrift/ articles in Norwegian journals
Seksjon for Medisinsk Etikk (2006/2007). Liv til årene eller år til livene? Kliniske prioriteringer i helsetjenesten til syke gamle. Rapport. Sosial og Helsedirektoratet.

Nortvedt, P., Pedersen, R., Slettebø, Å., Grøthe, K.H., Nordhaug, M., Andersen, B. For gammel og syk? Prioriteringer av helsetjenester til eldre. (2007) Demens og Alderspsykiatri, 11(1), 38-41.

Marita Nordhaug

Cand.San.

Assosiert stipendiat Etikkprogrammet 2007 - 2011

Veileder: Prof. Per Nortvedt, Seksjon for Medisinsk Etikk, UiO.

Biveileder: Anders Molander, HiOA

Besøksadresse:
Postadresse: Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for Profesjonsstudier, Pb 4 St.
Olavs Plass, 0130 Oslo.

E-post: marita.nordhaug@hioa.no

Tlf. (arbeid): 22 45 27 55/
472 44 773

Tidligere stipend fra Etikkprogrammet: Nei