Conceptualizing Genes as Causes of Phenotypes

(02.08.2010) 14. desember 2007 disputerte Gry Oftedal over avhandlingen Conceptualizing Genes as Causes of Phenotypes. Temaet for hennes ph.d.-prosjekt er kausalforklaringer i biologi, med særlig vekt på geners kausale rolle. Hun diskuterer dette temaet fra forskjellige perspektiver i flere kortere artikler som samlet utgjør avhandlingen. Følgende problemstillinger behandles:

Gry Oftedal

(1) Arvelighet og Genetisk Kausalitet: Reflekterer arvelighetsmålinger genetisk kausalitet? Tilskriving av årsaksansvar til genotypen ved bruk av arvelighetsestimater er en metode i human genetikk som er sterkt kritisert. I nyere bidrag til debatten er det blitt hevdet at denne kritikken er sterkt overdrevet. Jeg evaluerer forsøk på å moderere og slå tilbake mot kritikken av arvelighetsmålinger. Jeg argumenterer blant annet for at anerkjennelse av bruken av arvelighetsmålinger som metode for å spore genetiske årsaker, krever en viss type kausalitetsoppfatning.

(2) Funksjons- og Kausalforklaringer i Biologi: Er funksjons- og kausalforklaringer i biologi to atskilte forklaringsdomener? I et visst henseende mener jeg at de ikke er det. Jeg diskuterer hvorvidt en kausal-mekanistisk forklaringsstrategi i biologi vil måtte hvile på en oppfatning av funksjonelt relaterte og til dels funksjonelt definerte entitieter, og argumenterer for at et slikt syn vil kunne ha konsekvenser for teorier om reduksjon og forholdet mellom vitenskapelige forklaringer.

(3) Mulige implikasjoner for forskningspolitikk og -etikk: Prosjektet vil kunne bidra i utviklingen av den begrepsmessige basis for moderne biologi, og som et grunnlag for utforming av vitenskapspolitiske retningslinjer for genetisk forskning.Gry Oftedal

PhD (filosofi)

Postdoktor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, ved prosjektet Det filosofisk grunnlaget for Systembiologi. Prosjeketets hjemmeside.

Stipend fra Etikkprogrammet:
Doktorgradsstipendiat 2003 - 2007