Anne Julie Semb

Integrert eller fremmedgjort? Politisk tilhørighet og deltakelse blant norske samer


28 januar 2010 kl 1415 - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

(19.01.2010) Etableringen av Sametinget knesatte et prinsipp om dobbelt politisk medlemskap i Norge: Norske samer som er registrert i manntallet for sametingsvalg har formelle politiske rettigheter knyttet til to ulike politiske systemer i Norge, ett som er basert på territorialitet, og ett som er basert på avstamning. Hvordan opplever registrerte samer selv denne dobbeltheten? Føler de seg mindre knyttet til det territorielle politiske systemet enn de som ikke er registrert i manntallet for sametingsvalg? Opplever de en sterkere grad av tilhørighet til det politiske fellesskapet som kun består av andre samer enn til ulike territorielt definerte politiske fellesskap? Har registrerte samer mer tillit til Sametinget enn til Stortinget? Hvordan påvirker det å få stemmerett ved valg til Sametinget tilbøyeligheten til å delta i stortingsvalg? Normativ politisk teori gir opphav til ulike antakelser om hvordan gruppespesifikke politiske rettigheter påvirker politisk tilhørighet og politisk deltakelse. Disse antakelsene kan testes empirisk, og Semb vil presentere noen av resultatene av en spørreskjemaundersøkelse fra fem kommuner i Finnmark.

Anne Julie Semb er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og er for tiden knyttet til prosjektet Should states ratify human rights conventions? ved Senter for grunnforskning.

--

Det vil bli en uformell mottakelse rett etter forelesningen, fra ca 1615, i 5. etasje Niels Treschows hus.


Lenker