POLITIKKEN OG DET IMAGINÆRE - Cornelius Castoriadis' bidrag til et politisk danningsbegrep

(02.08.2010) Ingerid Straume disputerte for PhD-graden 17. juni 2010, med avhandlingen Politikken og det imaginære - Cornelius Castoriadis' bidrag til et politisk danningsbegrep. Vi sakser fra Det utdanningsvitenskapelige fakultets presentasjon av avhandlingen:

 

Avhandlingen tilhører fagområdet pedagogisk filosofi, og tar for seg spørsmål om danning i et demokrati. Med utgangspunkt i Cornelius Castoriadis’ filosofi utvikles et politisk danningsbegrep som bygger på, men også utvider Castoriadis’ ideer. I dette danningsbegrepet står skaping og aktørskap sentralt.

Faglitteraturen om utdanning i et demokrati er i stor grad orientert mot deltakelse, integrasjon og stabilitet, mens Castoriadis’ demokratiforståelse dreier seg om politisering, sosial nyskaping og forandring. En del av avhandlingen er viet til ideen om «individuell og kollektiv autonomi», som Castoriadis alltid omtaler som ett og samme begrep. Dette autonomibegrepet skiller seg fra det vi finner i den politiske liberalismen. En viktig forskjell er at individet ikke tenkes i motsats til det sosiale eller kollektive nivå – men kommunitarisme er heller ikke «svaret».

Andre tema som behandles er begrepet om «det imaginære», demokratiets subjekt (demos) og vilkårene for politisk aktørskap. Gjennom belysning og videreutvikling av Castoriadis’ tenkning, reformuleres pedagogikkens klassiske paradoks – hvordan fremme autonomi? – til å gjelde både på subjekts- og samfunnsnivå. Dette «dobbelte pedagogiske paradoks» representerer dermed både en radikalisering og en utvidelse av pedagogikkens gjenstandsområde. Politikken og det imaginære er den første nordiske avhandlingen om Cornelius Castoriadis’ tenkning, og den aller første innenfor pedagogikkfaget. Arbeidet er utført ved Pedagogisk forskningsinstitutt, med tilknytning til Etikkprogrammets forskerskole (UiO). Kandidaten har også hatt et forskningsopphold i Paris (EHESS).


Ingerid Straume

PhD (pedagogikk)

Straume arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

Assosiert doktorgradsstipendiat ved Etikkprogrammet 2003-2007